Regulamin akcji promocyjnej Profit 2018

Regulamin akcji promocyjnej „Profit 2018”

 § 1 Organizator

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Profit 2018”, zwaną dalej Akcja Promocyjną jest Firma GrowOn Bartosz Zakrzewski z siedzibą w Legnicy przy ul. Pruszyńskiego 16/6 Legnica 59-220 NIP 6792500157, REGON 380150966, zwaną dalej Organizatorem

§ 2 Podstawowe informacje

 1. Akcja promocyjna polega na możliwości skorzystania z usług na preferencyjnych warunkach, w tym zwłaszcza z gwarancją zwrotu kosztów usługi, w przypadku braku realizacji określonego rezultatu usługi.
 2. Akcja promocyjna organizowana jest w województwie Dolnośląskim w terminie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 r. A realizacja usługi nastąpi w okresie 1 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
 3. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział wyłącznie Firmy, prowadzące swoją działalność na terenie województwa Dolnośląskiego, i o ile realizacja usług o których mowa w § 4 będzie realizowana wyłącznie na terenie województwa Dolnośląskiego.
 4. Promocyjna oferta dotyczy wyłącznie maksymalnie trzech podmiotów wyłonionych przez Organizatora w konkursie, o którym mowa w paragrafie § 3 na podstawie oceny przesłanych wniosków.

§ 3 Warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej 

 1. W terminie od 1 do 14 lipca 2018 r. Firmy wyrażające wolę udziału w Akcji Promocyjnej przesyłają swoje zgłoszenia mailowo na adres profit2018@growon.pl

W zgłoszeniu należy podać:

 1. a) dane kontaktowe firmy,
 2. b) rodzaj prowadzonej działalności,
 3. c) wielkość zatrudnienia,
 4. d) znaczenie działalności przedsiębiorstwa dla lokalnej społeczności,
 5. e) cele które zamierzacie Państwo osiągnąć dzięki uczestnictwie w akcji promocyjnej

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostanie przez Organizatora maksymalnie 9 firm na podstawie wstępnej oceny przedstawionych wniosków.

 1. W drugim etapie, wyłonione zostanie do 3 firm, na podstawie wyniku wizyty przedstawiciela Organizatora w zgłoszonej firmie. Brak możliwości zrealizowania wizyty, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza brak możliwości wyłonienia danej firmy w drugim etapie, jako jednego ze zwycięzców konkursu. Drugi etap zostanie przeprowadzony w okresie od 15 lipca do 31 lipca 2018 r.
 2. Firmy wyłonione w drugim etapie, zwane dalej Uczestnikami Projektu nabędą możliwość skorzystania z oferty akcji promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie o których mowa w § 4

§ 4 Realizacja akcji promocyjnej „Profit 2018” 

 1. Uczestnicy projektu, nabędą możliwość skorzystania z bezpłatnego 2-dniowego kompleksowego audytu finansowego i operacyjnego, zrealizowanego przez Organizatora, na podstawie którego powstanie lista rekomendowanych działań, zmierzających do poprawienia wyniku finansowego Uczestników projektu za ostatni kwartał 2018 roku.
 2. Uczestnicy projektu nabędą również możliwość skorzystania z pakietu usług doradczych w cenie 80 zł/h w wymiarze do 10 godzin miesięcznie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przy czym czas i sposób realizacji usług określi Organizator.
 3. Jeżeli za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018, wynik finansowy (zysk brutto) Uczestnika Projektu, który skorzystał z promocyjnego pakietu usług doradczych będzie niższy niż 110 % zysku brutto w analogicznym okresie roku ubiegłego (od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017), koszty usług o których mowa w § 4 pkt 2. podlegają zwrotowi (gwarancja zysku). Przy czym w przypadku ujemnego wyniku finansowego tego Uczestnika Projektu za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017, gwarancja zwrotu nie będzie obowiązywała, o ile w okresie 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018, Uczestnik projektu zrealizuje dodatni wynik finansowy (zysk brutto).
 4. W celu zapewnienia realizacji usługi Uczestnik Projektu przekaże Organizatorowi wszelkie potrzebne informacje, oraz zapewni pełną współpracę zespołu Uczestnika Projektu, w zakresie realizacji usługi przez
 5. Uczestnik Projektu nie ma obowiązku realizować zaleceń Organizatora, lecz brak realizacji zaleceń, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z gwarancji zysku, o której mowa w  § 4 pkt 3.
 6. W przypadku braku realizacji trzech lub więcej zaleceń Organizator może zaprzestać dalszej realizacji usług na rzecz Uczestnika Projektu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Uczestnika Projektu.
 8. Uczestnik Projektu ma prawo skorzystać z gwarancji zysku o której mowa w  § 4 pkt 3, o ile w terminie do 10 stycznia 2019 r. wystąpi z takim wnioskiem pisemnie, powołując się na zapisy niniejszego regulaminu oraz przedstawi Organizatorowi dokumentację księgową potwierdzającą zaistnienie przesłanek do zwrotu kosztów usługi o których mowa w § 4 pkt 3. W przeciwnym wypadku żądanie zwrotu kosztów usługi na podstawie gwarancji zysku pozostanie bezskuteczne.

§ 5 Dane osobowe

 1.  Przekazywanie danych osobowych, przed podmioty zainteresowane akcją promocyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez firmę GrowOn Bartosz Zakrzewski   z Siedzibą w Legnicy przy u. Pruszyńskiego 16/6 NIP 6792500157 REGON 380150966 w celach: wyboru uczestników projektu , realizacji akcji promocyjnej  oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres do 10 lat od momentu zakończenia akcji promocyjnej. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość pisemnie na adres siedziby Firmy GrowOn Bartosz Zakrzewski; lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.growon.pl – w zakładce kontakty.

 § Postanowienia końcowe 

 1. Treść Regulaminu podaje się do wiadomości na stronie growon.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
 3. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia na stronie internetowej growon.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie trwania akcji promocyjnej bez podania przyczyny.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Spis wszystkich artykułów
 

Bezpłatny newsletter

Zapoznałem się z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczam zgodnie z jej brzmieniem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *