11 maj 2018

Obniżenie kosztów

Utrzymywanie optymalnego poziomu kosztów jest zawsze ważne dla wyniku finansowego.
Jednak w sytuacjach trudnych dla przedsiębiorstwa, niskie koszty stają się czynnikiem kluczowym.
Usługa wykonywana jest w następujący sposób:

 

1. Zapoznajemy się z bieżącą sytuacją.

Ustalamy z Państwem cele do osiągnięcia. Chodzi nie tylko o kwoty oszczędności, ale też o wydatki, które planujecie Państwo poczynić w związku z rozwojem Państwa Firmy. Poznajemy aktualną strukturę wydatków, zwracając szczególną uwagę na koszty które bezpośrednio wpływają na generowanie sprzedaży. Dokonujemy wstępnej analizy kosztów w ujęciu historycznym. Sprawdzamy, które koszty rosną a które maleją. Jaka jest wielkość kosztów w poszczgólnych sezonach. Jeżeli istnieje kilka podobnych źródeł generujących koszty – zbieramy informacje do analizy porównawczej.

 

2. Przygotowujemy analizę.

Zebrane dane przetwarzamy w taki sposób, żeby móc przedstawić je Państwu w sposób zwięzły i przejrzysty. Pomniejsze pozycje kosztowe grupujemy. Dołączamy dwie wersje raportu – bardziej ogólny – oraz szczegółowy. Skupiamy się nie tylko na największych pozycjach – interesuje nas też dużo małych kwot, które razem tworzą znaczne kwoty. Tworzymy prognozy w odniesienio do obecnych cen, stawek i zapotrzebowania na materiały i usługi.

 

3. Omawiamy z Państwem możliwości w zakresie redukcji kosztów.

Na podstawie przygotowanej analizy tworzymy dla Państwa indywidualny model, na którym pracujemy. Nanosimy na niego obecną prognozę spodziewanych wydatków, oraz kolejne warianty w przypadku podjęcia działań w celu redukcji kosztów. Proponujemy rozpoczęcie od kosztów, które w istotny sposób wpłyną na Państwa wynik finansowy. Oraz od kosztów, których obniżenie nie spowoduje obniżenia potencjału firmy w zakresie wielkości Państwa sprzedaży, produkcji, lub świadczenia usług.

 

Tworzymy wspólnie z Państwem plan działania naniesiony wraz z terminami relizacji. Zaczynamy od działań najprostszych do zrealizowania, a jednocześnie przynoszących największe korzyści.
Podczas redukcji kosztów sugerujemy zawsze takie działania, które zachowają możliwość szybkiego rozwoju firmy w danej dziedzinie. Np. w przypadku rozwiązania lub ograniczenia współpracy z jakimś dostawcą, sugerujemy pozostawić umowę ramową.

 

4. Sprawdzamy jakie oszczędności zostały rzeczywiście wygenerowane po założonym okresie czasu.

Opierając się na stworzonym modelu, warto po ustalonym czasie sprawdzić jakie będą rzeczywiste oszczędności. Upewniamy się też, czy redukcje kosztów w poszczególnych obszarach, nie wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeżeli zachodzi taka konieczność – wrowadzamy korekty do realizacji planu w dalszej perspektywie jego realizacji. Na etapie realizacji planu niezbędne jest regularne kontrolowanie odchyleń od projektowanego budżetu oraz wprowadzanie do niego aktualizacji.